fbpx

Regulament de participare

HACKATHON OPEN YOUR MIND

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1.  Părţile şi scopul Hackathonului Open Your Mind

Art.1. Organizator

Asociația Sibiu IT cu sediul în Strada Reconstrucției 2A, Sibiu, România, reprezentată de Cătălin Mihacea, în calitate de Președinte.

Art. 2. Participanţi

Hackathonul Open Your Mind este destinat unui număr maxim de 100 de participanți, cu vârsta peste 16, având calitatea de elevi, studenți sau tineri profesioniști pasionați de domeniul IT. 

Art.3. Scopul proiectului

Prin hackathonul educaţional Open Your Mind, Asociația Sibiu IT îşi propune să aducă împreună echipe de  elevi, studenți și tineri profesioniști din domeniul IT, pentru 24 de ore de lucru intens la proiecte noi, axate pe teme de mediu, precum Viitorul reciclării, Transport urban, Ecologie urbană, Energie regenerabilă, Poluare fonică și luminoasă, Protejarea biodiveristății în mediul urban, Ecohacking, Managementul sustenabil al resurselor naturale. 

Art. 4. Locul şi  perioada de desfăşurare

Hackathonul Open Your Mind se va desfășura în Sibiu, în perioada 17-18 noiembrie 2023, în spaţiile puse la dispoziție de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Secţiunea 2. Procedura de înscriere şi eligibilitate

Art. 5. Condiţii de înscriere și participare:

a) Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

b) Echipele vor fi formate din cel puțin 2 membri și cel mult 5 membri. 
c) Cel puțin doi membri din echipă trebuie să participe fizic la eveniment, ceilalți membri putând participa remote. 
d) Vârsta minimă de participare a oricărui membru este de 16 ani împliniți la data de 17 noiembrie 2023. 
 
Art. 6.- Criterii de selecţie

Hackathonul este destinat elevilor, studenților și tinerilor pasionați de IT din Municipiul Sibiu, cu vârsta peste 16 ani, interesați de tehnologie și de a propune rezolvări cu ajutorul acesteia la probleme de mediu.

Art. 7.- Costuri de participare

Participarea la eveniment este gratuită și se face în limita locurilor disponibile. 

Capitolul II. Dispoziţii privind derularea activităţilor din cadrul Hackathonului Open Your Mind

Secţiunea 1. Drepturile  şi obligaţiile participanţilor

Art.8.- Participanţii au următoarele drepturi:

  1. să folosească, pe parcursul Hackathonului Open Your Mind, în mod gratuit, infrastructura ULBS pusă la dispoziţia lor;
  2. să participe la toate activitățile destinate participanților Hackathonului Open Your Mind;
  3. să beneficieze de asistenţă medicală în caz de urgenţă;
  4. să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal;
  5.  să  beneficieze de un tratament egal şi nediscriminatoriu pe parcursul desfăşurării hackatonului și jurizării proiectelor. 

Art.9.- Participanţii au următoarele obligaţii:

a)  să respecte Regulamentul Hackathonului Open Your Mind;

b)  să aibă o ţinută şi un comportament civilizat;

c)  să nu angajeze numele Hackathonului Open Your Mind sau pe cel al Asociației Sibiu IT/Sibiu IT Cluster în acţiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii evenimentului şi/sau organizatorului şi sponsorilor;

d) să respecte indicaţiile şi deciziile organizatorilor, precum şi îndrumările mentorilor și facilitatorilor pe toată perioada desfăşurării Hackathonului Open Your Mind, adică de vineri, 17 noiembrie 2023, ora 12.00, până sâmbătă 18 noiembrie 2023, la încheierea programului.

e)  să nu părăsească grupul din care fac parte fără a anunța în prealabil un mentor sau un membru al echipei de organizare;

f)   să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv în cele naturale;

g)  să nu deterioreze/distrugă bunurile materiale existente în spaţiile în care se vor desfăşura activităţile Hackathonului Open Your Mind.

h)  să nu deţină şi să nu consume, alcool, droguri sau alte substanțe care le pot altera starea.Secţiunea 2. Responsabilitate

Art. 15. – Participanţii şi părinţii sau tutorii legali sunt de acord că Organizatorul nu este responsabil pentru nicio pierdere, distrugere sau accidentare de niciun fel care rezultă în urma participării la Hackathonul Open Your Mind

Art. 16. – Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal, stocate pe durata programului.

Art. 17. – Pe întreaga durată a hackathonului, participanţii sunt singurii care răspund de siguranţa bunurilor şi valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, laptopuri etc.

Art. 18. – Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce priveşte verificarea aplicării şi respectării Regulamentului şi de a acţiona în consecinţă dacă prevederile acestuia sunt încălcate sau se pune în pericol siguranţa grupului sau a vreunuia dintre participanţi, mentori sau organizatori.

Art. 19. – Organizatorul va putea cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încalcarea prezentului Regulament şi din culpa participanţilor, în limita dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 20. – Costurile daunelor materiale cauzate de participanţi în locurile în care se vor desfăşura activităţile Hackathonului Open Your Mind vor fi suportate de către participanți sau de către părinţi sau tutori legali în cazul participanților minori. 

Art. 21. – Acord foto și video: participanții sunt de acord ca în timpul evenimentului să fie făcute fotografii sau înregistrări video, care ar putea să fie postate în mediul online, în scopuri de informare și promovare. Acordul se poate retrage ulterior printr-un e-mail trimis la adresa office@sibiu-it.ro. 

Capitolul III. Dispoziţii finale

Art. 22. – Prezentul Regulament este supus legii române.

Art. 23. – Eventualele litigii ce decurg din sau în legătură cu prezentul Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, vor fi rezolvate de către instanţele competente.